Meerman Jr Algemene huurvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden Meerman Jr Verhuur B.V. (hierna "MJV")

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie­dingen en overeenkomsten waarbij MJV optreedt als verhuurder van zaken.

              1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schrifteljk worden overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van huurder van MJV, nader te noemen huurder, zijn niet van toepas­sing.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

              2.1 Een aanbieding van MJV is vrijblijvend tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt.

2.2 De in de catalogus en andere documentaties opgenomen gegevens, zoals prijzen en specificaties, kunnen aan wijziging onderhevig zijn en binden MJV niet.

 

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Gaat aan een schriftelijke order van huurder geen aanbie­ding van MJV vooraf of volgt een order op een vrijblijvende aanbie­ding van MJV, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat, hetzij de schriftelijke bevestiging door MJV wordt verzon­den, hetzij de zaken overeenkomstig de order door MJV worden gele­verd.

3.2 In geval van een overeenkomst die mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot het moment waarop, hetzij de schriftelijke bevestiging van de order door MJV wordt verzonden, hetzij zaken overeenkomstig de order door MJV worden geleverd.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 De prijzen luiden in euro's, tenzij anders vermeld, exclusief BTW, af Hendrik Ido Ambacht en gebaseerd op de over­eengekomen leveringscondities.

4.2 Indien na het verzenden van de aanbieding c.q. na het totstand­komen van de overeenkomst, maar vóór de levering, één of meer prijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, materiaal- en/of onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valuta­koersen e.d. wijzigen, heeft MJV het recht haar prijzen dien­overeenkomstig aan te passen.

4.3 MJV geeft huurder zo spoedig mogelijk schriftelijk be­richt van de overeenkomstig het voorgaande aangepaste prijzen.

4.4 Indien de prijsstijging meer dan 10% (zegge: tien procent) van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft huurder het recht om binnen 10 dagen na verzending van het voornoemde be­richt de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van het voorgaande geeft geen der partijen recht op ver­goeding van enigerlei schade.

4.5 Huurprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van maximaal acht uur per etmaal gedurende maximaal vijf dagen per week. Indien het gebruik deze maxima overschrijdt dient dit door huurder gemeld te worden aan verhuurder. MJV kan deze overschrijding in de huurprijs doorberekenen. Het voorgaan­de is slechts anders bij huur van diverse zaken die in de Grond-, Weg- en Waterbouw permanent in gebruik zijn, zoals afzethekken, verkeersborden, geleidebakens, enz.; aan genoemde zaken is geen maximum verbon­den.

4.6 Bij langer lopende huurovereenkomsten is MJV gerechtigd, met inachtneming van een termijn van een maand, een hogere huur­prijs aan huurder in rekening te brengen. Bedoelde termijn van een maand zal worden gebruikt om huurder van de hogere huurprijs in kennis te stellen, zodat een hogere huurprijs nooit eerder kan ingaan dan een maand na kennisgeving daarvan.

Huurder is gerechtigd tot aan de ommekomst van deze maand de huurovereenkomst deswege te beëindigen, echter met dien verstande dat de laatste dag van huur alsdan zal gelden de dag voorafgaande aan die waarop de hogere huurprijs van kracht zou worden.

 

Artikel 5 Levering

              5.1 Overeengekomen leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.2 MJV zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de overeengekomen leveringstijd te realiseren. Zodra hij kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de overeengekomen leveringstijd onmogelijk maken, geeft hij hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan huurder onder opgave van de verwachte nieuwe leve­rings­tijd.

Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige lid bedoeld, langer dan twee maanden na de oorspronkelijke overeen­gekomen leveringstijd aanhoudt, heeft huurder het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen jegens elkaar tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden.

  1.     5.3 MJV is bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen.

5.4 Indien huurder de zaken niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, gaat het risico van de zaken over van MJV op huurder op het moment dat huurder in ver­zuim is en zal MJV de zaken gedurende een redelijke ter­mijn daarna opslaan en verzekeren voor rekening en risico van huurder. Alsdan heeft MJV ook het recht om de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van haar gederfde inkomsten te vorderen.

 

Artikel 6 Risico/verzekering

6.1 Het risico van het gehuurde gaat van MJV over op huurder op het moment van levering dan wel van ingang van de verhuur.

6.2 Het gehuurde dient door huurder voor diens rekening te worden verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijk­heid aangevuld met een volledige cascodekking op uitgebreide voorwaarden.

              6.3 Diefstal, verlies en/of beschadiging van het gehuurde komt altijd voor rekening van huurder.

 

Artikel 7 Waarborg

              7.1 Huurder is verplicht zich te legitimeren door middel van een wettelijk toegelaten legitimatiebewijs.

7.2 Bij het aangaan van de huurovereenkomst dient een huurder een waarborgsom te storten conform de tabellenrekening, afhankelijk van de waarde van het gehuurde artikel. Waarborgsommen dienen hetzij in geld gestort te worden, dan wel door middel van een bankgaran­tie verzekerd te zijn.

7.3 Terugbetaling van de waarborgsom geschiedt onder verrekening van de verschuldigde huurprijs. De eventu­eel verschuldigde (schade) vergoeding zal eveneens met de waarborgsom verre­kend worden.

 

Artikel 8 Aanvaarding, gebruik en onderhoud

              8.1 Huurder erkent het gehuurde in goede staat in ontvangst te hebben genomen.

8.2 Huurder zal het gehuurde uitsluitend voor eigen gebruik gebrui­ken, onderhouden en bewaren overeenkomstig de bestemming van het gehuurde en de wettelijke bepalingen terzake. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins het gehuurde aan een derde ter beschikking te stellen.

8.3 Montage en demontage van het gehuurde zijn nimmer in de huur­prijs inbegrepen en worden altijd in rekening gebracht.

8.4 Brandstof en/of smeermiddelen voor het gehuurde zijn voor reke­ning van huurder. Huurder dient zorg te dragen voor het regelma­tig doorsmeren van het gehuurde en voor het in stand houden van het oliepeil. Voor diamant- en hardmetaalzaagbladen wordt eenma­lig een bedrag in rekening gebracht overeenkomstig slijtage van deze bladen.

8.5 Huurder zal MJV gedurende de gehele huurperiode op de hoogte houden van de plaats waar het gehuurde zich bevindt. Het gehuur­de mag niet buiten Nederland gebracht worden.

 

Artikel 9 Gebreken tijdens huurperiode

9.1 Indien aan het gehuurde tijdens de huurperiode een gebrek wordt geconstateerd is huurder verplicht dit gebrek binnen een (werk)dag nadat het gebrek zich heeft gemanifesteerd aan MJV per fax te melden. Huurder verplicht zich, op straffe van aan­sprake­lijkheid voor het gebrek, het gebruik van het gehuurde onmiddel­lijk te staken.

9.2 Indien het gebrek, als bedoeld in het vorige lid van dit arti­kel, veroorzaakt blijkt te zijn door huurder, is deze aansprake­lijk voor de kosten van herstel van dit gebrek. In dat geval zal de huurprijs ook over de tijd waarin het gebrek wordt hersteld aan huurder worden doorberekend.

 

Artikel 10 Einde van huur

10.1 Huurder zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij dit heeft ontvangen, aan MJV terugbezor­gen. De huurovereenkomst eindigt na ontvangst van het gehuurde te Hendrik Ido Ambacht, ná inspectie en goedkeuring ervan.

  1.      10.2 Indien huurder met het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde in verzuim blijft, komen alle (herstel)kosten om het gehuurde in oorspronkelijke staat te brengen (waaronder schoon­maakkosten en eventuele
  2.      schilderkosten) alsmede de bedrijfsschade van MJV, voor rekening van huurder.

10.3 Indien huurder in verzuim komt en/of blijft met de tijdige terugbezorging van het gehuurde is huurder over de termijn waarmee hij de huurperiode overschrijdt deswege gehouden een huurprijs te vergoeden voor iedere dag of gedeelte van een dag dat het verzuim (voort)duurt. Deze huurprijs is gelijk aan de oorspronkelijke huurprijs (per dag) verhoogd met 50%, een en ander onverminderd het recht van MJV op vergoeding van iedere schade die MJV mocht lijden ten gevolge van het overschrijden van de huurtermijn door huurder.

 

Artikel 11 Betaling

               11.1 Betalingen vinden plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.

11.2 Door huurder gedane betalingen strekken eerst ter voldoe­ning van verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeis­bare factu­ren die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder­ dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.3 Bij niet tijdige betaling is huurder van rechtswege in ver­zuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is huurder gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 1½ % over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het ver­zuim.

11.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die MJV moet maken tot verhaal van zijn vorde­ring(en) op huurder zijn geheel voor rekening voor huurder. De buitengerechtelijke kosten bedra­gen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van 400,00.

11.5 MJV heeft het recht om in door hem te bepalen gevallen te ver­langen dat huurder, voordat levering plaatsvindt, tot zeker­heid van de nakoming van de verplichtingen van huurder­ uit de over­eenkomst een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgaran­tie doet afgeven door een voor MJV acceptabe­le bankin­stelling.

 

Artikel 12 Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1 MJV heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten uit de overeenkomst over te dragen aan één of meer derden. MJV geeft van een zodanige overdracht schriftelijk kennis aan huurder.

 

Artikel 13 Garantie

13.1 MJV garandeert dat het gehuurde of onderdelen daarvan gedurende een periode van 6 maanden na levering vrij zijn van gebreken die het directe gevolg zijn van materiaal- en/of constructiefouten.

13.2 Alle garantie-afspraken vervallen indien huurder zonder toestem­ming van MJV zelf wijzigingen in of reparaties aan het gehuurde heeft verricht of heeft laten verrichten, danwel het geleverde onoordeelkundig heeft gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming, een en ander ter beoordeling van MJV, danwel vaker gebruikt dan bedoeld in artikel 7, lid 1.

13.3 De kosten voor wijzigingen in of reparaties aan het gehuurde die huurder zonder voorafgaan­de toestemming van MJV zelf heeft verricht of door derden heeft laten verrichten komen nimmer voor rekening van MJV.

13.4 Huurder kan slechts een beroep doen op garantie indien zij aan al haar verplichtingen uit deze overeenkomst heeft voldaan.

13.5 MJV is ingevolge zijn garantieverplichtingen van lid 1 uitslui­tend gehouden tot het voor zijn rekening herstellen c.q. vervan­gen van door hem verhuurde zaken of onderdelen daarvan.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheidsuitsluiting/beperking

14.1 MJV is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van huur­der indien en voor zover de schade het directe gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door MJV. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en schade aan derden is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 De aansprakelijkheid van MJV overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal tweemaal het meest recentelijk, gefactu­reerde aan huurder terzake van het gehuurde, bedrag.

 

Artikel 15 Ontbinding

15.1 Indien huurder één of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval van surséance, faillissement, stilleg­ging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van huurder, heeft MJV het recht de over­eenkomst zonder ingebreke­stelling en zonder rech­terlijke tussen­komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan huurder, zonder dat MJV tot enige schadevergoeding gehouden is, onvermin­derd eventu­ele MJV verder toekomende rechten.

15.2 Alle vorderingen die MJV in deze gevallen op huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen alsdan terstond en ten volle opeis­baar zijn.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht, geschillen

16.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voort­vloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkom­sten tussen partijen mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van anderen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van MJV.

 

Artikel 17 Overmacht

17.1 Een tekortkoming van MJV zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.

17.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die MJV niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappe­lijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat MJV door een toerekenba­re tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

              Onder overmacht wordt mede begrepen:

              *bedrijfsstoornis of -onderbreking van elke aard, en onver­schil­lig op welke wijze ontstaan.

              *vertraagde of te late toelevering door één of meerdere leveran­ciers van MJV.

*transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waar­door het vervoer naar MJV toe of van MJV naar huurder wordt gehinderd of belemmerd.

*oorlog(sgevaar), oproep, sabotage, overstromingen, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.

17.3 In geval van overmacht heeft MJV binnen drie weken na het ont­staan van de omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbin­den, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoe­ding.

17.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft MJV het recht op vergoe­ding van de door hem gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaam­heden, welk recht bij reparatie en onderhoud MJV slechts heeft voorzover huurder daardoor is gebaat.